بعد از ان روزهایی که در اوج بودم
توسط : های و هوی

سال ها دل طلب جام جم از ما میکرد   آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد

چهارشنبه 22/1/1386 - 23:23
پسندیدم 0
UserName