عاقبت بند سفر پایم بست ...
توسط : ghazaaal

عاقبت بند سفر پایم بست
         میروم خنده به لب خونین دل
                     میروم از دل من دست بدار
                                  ای امید عبث بی حاصل

چهارشنبه 22/1/1386 - 19:26
پسندیدم 0
UserName