تاخير مترو.

امروز كه با بچه هاي داشتيم ميرفتيم دانشگاه تو ايستگاه وردآورد حدود 10 دقيقه اي علاف شديم.فقط عين 10 ديقه شو همديگرو نيگاه ميكرديم و هي چراغ ها ي مترو روشن خاموش ميشد.

كي اين وضع مترو درست ميشه كه ما سر وقت برسيم خدا ميدونه!!!

چهارشنبه 22/1/1386 - 17:12
پسندیدم 0
UserName