نكته اي در مورد نقد
وقتي با يک انگشت به سوي کسي اشاره مي کنيد و او را مورد انتقاد قرار مي دهيد , خوب نگاه کنيد , چون سه انگشت ديگرتان به سمت خودتان است!!!.
چهارشنبه 22/1/1386 - 17:8
پسندیدم 0
UserName