لبخند

گاهي يک لبخند ساده آسانتر از مواد منفجره قلبي را ويران مي کند

چهارشنبه 22/1/1386 - 17:3
پسندیدم 0
UserName