بر درد گنه هزار فرياد كنم
توسط : نگارینا
هر روز من از روز پسين ياد كنم
                        بر  درد  گنه  هزار  فرياد  كنم
از ترس گناه خود شوم غمگين باز
                        از رحمت او خاطرخود شادكنم
با خلق مياميز كه مغرور شوي
                        در خلق بماني از آن دور شوي
با خلق جهان مگو تو راز دل خويش
                        درمان نتوانند و تو رنجور  شوي
چهارشنبه 22/1/1386 - 10:49
پسندیدم 0
UserName