گفت پيغمبر كه دايم بهر پند
توسط : alendelon

گفت پيغمبر كه دايم بهر پند

دو فرشته‌ي خوش منادي مي‌كنند

كاي خدايا منفقان را سير دار

هر درمشان را عوض ده صد هزار

اي خدايا ممسكان را در جهان

تو مده الازيان اندر زيان

اي بسا امساك كز انفاق به

مال حق را جز به امر حق مده

كاشتران قربان همي كردند تا

چيره گردد تيغشان بر مصطفا

در نُبي انذاراهل غفلت است

كان همه انفاق‌ها شان حسرت است

سروران مكه در حرب رسول

بودشان قربان به اوميد قبول

بهر اين مومن همي گويد ز بيم

در نماز اهدالصراط المستقيم

چهارشنبه 22/1/1386 - 3:57
پسندیدم 0
UserName