من نمی توانم به دلم یاد دهم نشکند......
توسط : somayyeh_115

من نمی توانم به دلم یاد دهم نشکند......اما خوبست به او یاد دهم وقتی شکست لبهتیزش دست کسی را که شکسته نبرد.......

سه شنبه 21/1/1386 - 23:47
پسندیدم 0
UserName