گفت: تو را می بخشم...
توسط : maryam_raha
 

 

گفتم آلوده دلم، گفت: تو را می بخشم

گفتم از تو خجلم گفت تو را می بخشم

گفتم از هُرم هوی و هوسم می سوزم

در گنه مشتعلم، گفت: تو را می بخشم

گفتم از بس که بدان مونس و یارم بودند به بدی متصلم ،گفت: تو را می بخشم

گفتم از توبه امیدم شده نومید، ببین گاه ذکرت کسلم گفت: تو را می بخشم

گفتم ای یار بدم ،گفت: تو را می خواهم

الهی من بدم اما تو خوبی

یقین دارم که ستارالعیوبی

الهی العفو

الهی العفو

الهی العفو

العفو

...

سه شنبه 21/1/1386 - 19:5
پسندیدم 0
UserName