لقمه حرام...
توسط : نگارینا
پيامبر اعظم(ص) مي فرمايد:
 
كسي كه لقمه حرامي بخورد تا چهل شب نمازش
قبول نمي شود وتا چهل روز دعايش مستجاب نمي گردد و هرگوشتي كه در بدن او از حرام روئيده شود پس آتش به آن سزاوارتر  است. وجز اين نيست كه يك لقمه هم گوشت را در بدن مي روياند...
 
 « سفينة البحار_جلد 1_ص 245 »
سه شنبه 21/1/1386 - 15:22
پسندیدم 0
UserName