من...
توسط : goolrooz2

 من غم را در شب دوست دارم من غم را در سکوت عشق را در امید امید را در تو تو را در دل و دل را فقط به خاطر تپیدن برای تو دوست دارم من بهار را برای شکوفه هایش زندگی رابه خاطر امیدهایش وجودم را برای تو و عشق به تو دوست دارم من اشک را به خاطر گریه اش ناله را به خاطر توانش و دین را به خاطر خدایش دوست دارم توبرای روح من اسمانی و برای قلبم ارامش بخشی تو را می پرستم ای دوست.

سه شنبه 21/1/1386 - 12:2
پسندیدم 0
UserName