تنها عشق ...
توسط : goolrooz2

وقتی شب جامه سیاهش را ارام بر روی اسمان ابی کشید من تنها و نگران چشمهایم را بر بستر سرد و پر رویای اسمان دوختم و در حالی که لرزش بر تمام عمق وجودم نمایان بود هم چون یک غریب در شهر زیبا سکوت را شکستم نگاهی میانمان دوید و سکوت پرواز کرد و من ارام و بی صدا در حالی که نشاطی عجیب سراپای وجودم را فتح کرده بود زیر لب گفتم :تنها عشق مرا به پروازی دور می برد ... تو چه زیبائی عشق.                                                                                

سه شنبه 21/1/1386 - 12:1
پسندیدم 0
UserName