دريايي باشيم
توسط : hataf

يكي قطره باران زابري چكيد       خجل شدچوپهناي دريابديد

كه جايي كه درياست من كيستم؟     گراوهست حقاكه من نيستم

چوخودرابچشم حقارت بديد          صدف دركنارش به جان پروريد 

سپهرش بجايي رسانيدكار            كه شدنامورلولو شاهوار

بلندي ازآن يافت كوپست شد         در نيستي كوفت تاهست شد

تواضع كند هوشمند گزين            نهد شاخ پرميوه سربرزمين

سه شنبه 21/1/1386 - 10:2
پسندیدم 0
UserName