آثار و برکات انتظار در زمان غيبت 1
 

همان طور که در مقاله قبل گفته شد، اگر بدانيم تا يک روز ديگر حضرت ظهور مي کنند،همه شرايط و زمينه ها را براي پيوستن به حضرت آماده مي کنيم. لذا مي توان گفتبه طور خلاصه سعي مي کنيم سوز انتظاري که خداوند سرسوزني از آن را به ما ارزاني داشته است، در حد توان به ساير مؤمنان هم سرايت دهيم؛ به اين اميد که آتش اشتياقي که به لطف خدا و عنايت امام عليه السلام خرمن وجود ما را فراگرفته است غافلان را هم فرا گيرد و در نتيجه همگي با هم به استقبال و ياري عزيز فاطمه عليها السلام بشتابيم. همه ي عاشقان و شيفتگان آن دُردانه هستي را دور هم جمع مي کنيم و به ايشان مي گوييم: بياييد خدا را صدها هزار مرتبه شکر کنيم که زمان خواندن اين دعاها تا يک روز ديگر به سر مي آيد:هل يتّصل يومنا منک بغده فنحظي؟ متي نرد مناهلک الرويّة فنروي؟ مت ننتفع من عذب مائک فقد طال الصّدي؟ متي نغاديک و نراوحک فتقرّ عيوننا؟ متي ترانا و نراک و قد نشرت لواء النّصر تري؟ أترانا نحفّ بک و أنت تؤمّ الملأ الارض عدلاً؟

سه شنبه 21/1/1386 - 9:16
پسندیدم 0
UserName