حج بي فاطمه
توسط : كمربنه

يا علي رفتم بقيع اما چه سود هرچه گشتم فاطمه آنجا نبود

حج من بي فاطمه بي حاصل است فاطمه حلال صد ها مشكل است
سه شنبه 21/1/1386 - 7:47
پسندیدم 0
UserName