جرم دل شكستن...
توسط : مری عشقی
روزها رفتم و سازم تنهاست
                     زخمه هایم خراب این شبهاست
گوش کردم ولی دلم پوسید
                     جرم این دل شکستن ازلبهاست
دوشنبه 20/1/1386 - 19:21
پسندیدم 0
UserName