دو بيتي
توسط : moonlight2000

ياد باد آنكه سر كوي توام منزل بود 

ديده را روشني از خاك درت حاصل بود

راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاك

بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود .

دوشنبه 20/1/1386 - 18:45
پسندیدم 0
UserName