عاشق شو !
توسط : pazirah
اي آدمي عاشق شو نه بر اين جهان ونه آن جهان بلكه بر آفريننده اينان
دوشنبه 20/1/1386 - 15:29
پسندیدم 0
UserName