گفتار نیک. پندار نیک. کردار نیک
توسط : h_m_m

کلام زرتشت

تن درست باشید در جان و تن ای کوشندگان. در نیک نامی نام آور و در خواسته و مال بی نیاز و در آبادی و آبادانی با همت. همگان در فراوانی و برکت باشید. در خرمی و پیروزی به سر برید. اشویی تان پر توان و خواسته تان افزون و بیش باشد تا در راه خان و مان و ده وشهر به کار اندازید. زندگیتان در تندرستی دیرپا و دراز باد...

دوشنبه 20/1/1386 - 15:1
پسندیدم 0
UserName