آنانكه مي خواهند خوب زندگي.....
توسط : نگارینا
آنانكه مي خواهند خوب زندگي كنند بايد به حقيقت نزديك شوند، زيرا پس از نيل به مقام حقيقت يابي است كه دست از غم و اندوه دنيا بر ميدارند.
                                             
                                      افلاطون
دوشنبه 20/1/1386 - 13:42
پسندیدم 0
UserName