چشم شدم دنبال اي دي تو گشتم...
توسط : goolrooz2

: چشم شدم دنبال آيدي تو گشتم .... شوق ديدار تو لبريز شد از کيس وجودم .... شدم آن يوزر ديوانه که بودم .... وسط صفحه دسکتاپ .... روم ياد تو درخشيد .... دينگ صد پنجره پيچيد ... شکلکي زرد بخنديد .... يادم آمد که شبي با هم از آن چت گذشتيم ... روم گشوديم .... و در آن پي ام دلخواسته گشتيم  

دوشنبه 20/1/1386 - 12:35
پسندیدم 0
UserName