مي دوني وقتي خدا داشت بدرقه ات مي كرد بهت چي گفت؟
توسط : goolrooz2

ميدوني وقتي خدا داشت بدرقه ات مي کرد بهت چي گفت ؟جايي که ميري مردمي داره که مي شکننت نکنه غصه بخوري من همه جا باهاتم . تو تنها نيستي . توکوله بارت عشق ميزارم که بگذري، قلب ميزارم که جا بدي، اشک ميدم که همراهيت کنه، ومرگ که بدوني برميگردي پيشم...     

دوشنبه 20/1/1386 - 12:27
پسندیدم 0
UserName