درد دل
توسط : hajavi

ما چون ز دري پاي كشيديم ، كشيديم

اميد زهركس كه بريديم ،بريديم

دل نيست كبوتر كه چو برخاست نشيند

از گوشه بامي كه پريديم ، پريديم

دوشنبه 20/1/1386 - 11:42
پسندیدم 0
UserName