فقط یک لحظه ایست !
توسط :

زندگی برای کار یا کار برای زندگی؟

زندگی برای خوردن یا خوردن برای زندگی؟

زندگی برای ثروت یا ثروت برای زندگی؟

 

دوشنبه 20/1/1386 - 8:37
پسندیدم 0
UserName