FOR FELESTIN
توسط : alendelon

تقدیم به كودكان فلسطین:
 
سلام خيلي فكر كردم چه بگويم كه شايد تسلي بخش آلام ودردهاي شما باشد.گفتم بگويم با تو همدردم اما ديدم من مانند تو اسير دست ديو صفتاني نشده ام كه خانه و زندگی را از من بربايند گفتم بگويم در كنار تو هستم وبايد تو را در اين راه پر حادثه همراهم. ديدم چگونه مي توانم ترا همراهي كنم چگونه مي توانم مانند تو سلاح در دست بگيرم وبا اين نامردان مبارزه كنم خيلي فكر كردم اما هيچ چیزی نمي تواند غم مادري را در فراق فرزندی بکاهددر حالي كه مي داند اين دژخيمان از خدا بي خبر كودكش را با سن كوچكش شكنجه مي كنند .غم مادري كه كودك نورسش در زير آوار خانه اش مانده است در هيچ سينه اي نمي گنجد.پدري را كه فرزندش را در اغوشش به شهادت رسانده اند هيچ كس درك نمي كند. كاش مي شد، كاش مي توانستم چيزي بگويم كه تو را در آرام كند ولي هيچ نيافتم تنها واژه هايي كه زبان حال توست اينهاست مبارزه،صبرومقاومت وشهادت تنها چيزي است كه سزاي مردان وزناني است كه در راه خدا مبارزه مي كنند تا ميهن خود را از شر دشمنان خدا ودين خدا آزاد كنند.

دوشنبه 20/1/1386 - 3:3
پسندیدم 0
UserName