ای بیخبران ،بهشت با دوست نکوست
توسط : پروازاخر
مولانا جلال الدین محمد بلخی
چون بت رخ تست ،بت پرستی خوشتر        چون باده زجام تست خوشتر
در هستی عشق تو چنان نیست شدم           کان نیستی از هزار هستی خوشتر
 
ابو سعید ابوالخیر
 
ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست        جور تواز ان کشم که روی تو نکوست
مردم گویند بهشت خواهی یا دوست              ای بیخبران ،بهشت با دوست نکوست
 
خیام نیشابوری
کس مشکل اسرار اجل را نگشاد                  کس یک قدم از نهاد بیرون ننهاد
من مینگرم ز مبتدی تا استاد                      عجز است به دست هر که از مادر زاد.
يکشنبه 19/1/1386 - 23:32
پسندیدم 0
UserName