گر چه يگانه تريتنم قراره يه روزي يه جايي حادثه منو از تو و تو رو از من بگيره اما ...
توسط : ghazaaal


يه نگاه به حادثه بنداز .انگار حق با تو بود.انگار هنوز مي شه مصلحت دوست داشتن رو ديد انگار هنوز کسايي هستند که قلباشون داره مي تپه. تو اين همه بدي و زشتي هنوز يه نور اميدي هست. انگار تو هفتا آسمون هنوز ستاره هايي هستند که ستاره باشند و به خاطر لحظه هاي نابمون لبخند ميزنندو باز تو اين شلوغ پلوغي هاي دنيا هنوز منتظر يه حادثه ام. گر چه يگانه تريتنم قراره يه روزي يه جايي حادثه منو از تو و تو رو از من بگيره اما بذار تا نيومده حرفاي دل اوني که يگانه دوستت خوندي رو بشنوي .اگه يکي به يادته با تو مي خنده اگه يکي مزاحم لحظه هاته اگه تو خواب وبيداري بهت سر مي زنه اگه گاهي دلتنگ ميشه اگه به يادش تا آخر آخر اين بازي نشستي اگه هميشه به تو فکر ميکنه تنها دليلش لبخند توست . اينو از حادثه بپرس منو ببخش اگه هميشه نيومده حرف از رفتن ميزنم واينو بدون که تا هميشه از يادم نميري.........
 

يکشنبه 19/1/1386 - 16:17
پسندیدم 0
UserName