روم به جاي دگر...
توسط : بر ز خ

سلام

روم به جاي دگر دل دهم به ياردگر

هواي ياردگر دارم وديار دگر

به ديگري دهم اين دل كه خوار كرده تست

چرا كه عاشق نو دارد اعتبار دگر

خبر دهيد به صياد ما  كه ما رفتيم

به فكر صيد دگر باشد وشكار دگر

يکشنبه 19/1/1386 - 14:36
پسندیدم 0
UserName