سخن گفتن
توسط :
آنان که زیاد حرف میزنند کمتر فکر میکنند(امام حسین ع)
 خداوند دو گوش و یک زبان برای انسان قرارداد
تا بیش از آنچه میگوید بشنود
يکشنبه 19/1/1386 - 12:39
پسندیدم 0
UserName