زندگ...زندگي
توسط : بر ز خ

سلام

زندگي به حقيقت ظلمت است ،مگر شوق و شور در ميان باشد

و شوق و شور كور و بي هـدف است مگر دانش در ميان باشد

و دانش پوچ و بي حاصل است مگـــر  كـــــــار در ميـان باشد

و كار تهي و بي جان است مگر عشـــــــــــــــق در ميان باشد

يکشنبه 19/1/1386 - 11:18
پسندیدم 0
UserName