اگر تنهاترين تنها شوم
توسط : بر ز خ

سلام

اگر تنها ترين تنها شوم ،باز خدا هست.او جانشين همه ي نداشتنهاست. نفرين و آفرين ها بي ثمر است. اگر تمامي خلق گرگهاي هار شوند و از آسمان هول و كينه بر سرم بارد؛ تو مهربان جاودان و آسيب ناپذير هستي.. اي پناهگاه ابدي! تو مي تواني جانشين همه ي بي پناهي ها شوي.                                                       «دکتر علی شريعتي»

يکشنبه 19/1/1386 - 11:5
پسندیدم 0
UserName