اركان سعادت بشر...
توسط : mk1364

به نام خدا.

سعادت در دوعالم يكي از آرزوهاي هر انسان عاقل وبالغي مي باشد.اما براستي انسان چگونه به سعادت دو دنياي خود خواهد رسيد.در جواب اين سوال استاد شهيد مرتضي مطهري(ره) در كتاب حكمتها واندرزها به سوره كوتاه وپر معني عصر اشاره مي كند كه در اين سوره از  ايمان واقعي وعمل صالح و توصيه به حق وتوصيه به صبر در راه خداوند بعنوان اركان سعادت بشر ياد شده است.

درپناه حق.

يکشنبه 19/1/1386 - 10:49
پسندیدم 0
UserName