چرا نجف؟...

نجف در لغت به زمین بلند وسخت گفته ميشود اما اينکه چرا اين نقطه از عراق نجف نام گرفت به يکي از سبب ها يا هردو سبب زير است :

1)در طي ساليان متمادي که کوفه مرکزيت داشته اين زمين مانند سد وسيل بندي بوده  که از ورود سيلاب به کوفه وگورستان ها ي آن جلوگيري کرده است

2)از امام صادق(ع) روايت شده است:نجف مکان همان کوهي است که پسرنوح در ماجراي توفان بر  فراز آن رفت زيرا در آن زمان بزرگترين وبلندترين کوه آن ناحيه بود او به سوي پدرش نوح (ع) نگريست وگفت: به کوهي پناه مي برم که مرا از غرق شدن برهاند  خداوند به کوه فرمود آيا بنده گناهکاري از بندگان من به تو پناه مي آورد

کوه درهم شکست واز جا کنده شد وبه سرزمين شام افتاد وبه جاي آن ريگستاني پديد آمدآنگاه به دريايي تبديل شد که آن را درياي نيّ مي گفتندآن دريا نيز پس از مدتي خشک شدبه نيّ جفّ يعني درياي خشک شدهمعروف گرديد وبا گذشت روزگار وبراي سادگي در گفتاربه نجف تبديل شد.

يکشنبه 19/1/1386 - 9:29
پسندیدم 0
UserName