لزوم تشكيل وزارتخانه امربه معروف ونهي از منكر
توسط : haji bina

 
In the name of God compassionate & merciful
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارت امربمعروف ونهي ازمنكر
تشكيلاتي براي پاسداري و تداوم انقلاب اسلامي
=========================
حكومت اسلامي ويژگيهايي داردكه تنها درخوداين سامانه
يافت مي شود و نه درهيچ مورد ديگر.وزارت امربه معروف ونهي ازمنكراز جمله اين ويژيگيها است چه تعبير پرمعني .
حركت آفريني.
ماموران اين وزارتخانه چه وظيفه اي دارند؟
آنها بايدعامل حركت درتمام دستگاهها وسازمانهاي اجتماع
بسوي تحقق آخرين اهداف انقلاب اسلامي ونيزعاملي باز
دارنده دربرابرتمام جريانهاي ضدانقلابي بوده باشند.
آنها بايد بابرنامه منظمي پايه هاي همه نيكيها را در جامعه
مستحكم كندوباهرگونه كجروي و انحراف و بدي به پيكار با
اصول واساسي برخيزند.چراكه "امربمعروف ونهي ازمنكر"
مفهومش آنقدروسيع است كه هرنيكي وبدي رادرزمينه ها
ي فكري وعيني وفردي واجتماعي وفرهنگي وسياسي و
اقتصادي راشامل ميشود.
هرگاه تعليمات حركت آفرين اسلام دراين زمينه پياده شود
دگرگونيهاي بنيادي درهمه زمينه هاي اجتماعي آشكارمي
شودوشاهدنوسازي درتمام زمينه ها خواهيم بود.
***
دراينجاممكن است دوسوال مطرح شود:
نخست اينكه مگرمساله امر بمعروف و نهي از منكر وظيفه
فردفردمسلمان نيست . چگونه ميتوان يك چنين وظيفه اي
عمومي و همگاني را در چهار ديوار تشكيلات وزارتخانه اي
محدود ساخت.
ولي نبايدفراموش كردكه امربمعروف داراي دومرحله است
يك مرحله توصيه ونصيحت واندرز وراهنمايي داردكه مربوط
به عموم است ولي گاهي ازين مرحله فراترميرود و احتياج
به شدت عمل پيدا ميشودكه اگر جنبه عمومي پيدا كند در
ازموارد توام باهرج ومرج خواهدبوددراين مورد بايدسازمان
يا اداره اي تحت نظرحكومت اسلامي.انجام آنرابعهده دار
شودولي اين همان چيزي است كه در قرآن مجيد نيز ( در
سوره آل عمران آيه104) به آن اشاره شده است.
بنابراين نبايداين اشتباه براي گروهي ازمسلمانان پيداشود
وگمان برند كه با تاسيس اين وزارتخانه دربافت حكومت و
جمهوري اسلامي وظيفه آنان پايان ميگيرد.بلكه بعكس كار
و وظيفه آنها قاطعتر و برنده ترخواهدشد زيرا درمواردي كه
افرادعادي توانايي به انجام اين دوظيفه بزرگ دارند بطوري
مستقيم اقدام ميكنند و اگرهم به مشكلي برخوردند كه به
شدت عمل احتياج داشت مي توانند با استمداد ازاين اداره
واختيارات آن به اهداف خود برسند.
سوال مهم ديگراينست كه مادرتمام سامانه هاي حكومتي
دنياتشكيلاتي به نام بازرسي داريم. وزارت امربه معروف و
نهي ازمنكر چه امتيازي براين بازرسيهادارد؟
ولي اگر به خصوصيات اين دعوت اسلامي آشنا باشيم به
خوبي ميدانيم كه تفاوت ميان اين دوفوق العاده زياد است
زيرا:
1-بازرسيهادرحدودقوانين كشوري انجام ميگيردوموضوع آن
رسيدگي به تخلفهاي قانوني است درحالي كه اين وظيفه
مهم اسلامي هرگزبه مسلمان نميگويد بنشيندتاتخلفي به
انجام رسدانگاه برخيزدواقدام كندبلكه پيشگيري ازهرگونه
انحراف وظلم وفسادوگناه .ومانندان جزءاين برنامه است.
2-بسياري از مسائل اخلاقي درجوامع انساني وجود دارند
كه مشمول قوانين روزمره نيست.مثلا"هيچ قانون اجتماع
براي كينه توزي و حسدو لجاجت و نفاق مادامي كه جرمي
واقع نشده.مجازاتي قائل نيست ولي بدون شك براي پيش
گيري حوادث اجتماعي مبارزه بااين صفات زشت ومنكر در
جامعه بسيارلازم است.قانون امربمعروف و نهي از منكرنيز
دستورمبارزه بااين صفات را ميدهد.
3-وظايف اخلاقي وبه اصطلاح غيرواجب هرچندظاهرا"بطور
مستقيم درسرنوشت اجتماعات اثرفوري ندارداماآثار ديگرو
غيرمستقيم و درازمدت آنها رانميتوان انكاركرد . نيكوكاري و
انفاق.تعاون.نوع دوستي وامثال اينها همه از اين قبيل مي
باشد .قوانين موضوعه امروز دراينگونه مسائل سكوت مي
نمايدولي قانون امربه معروف ونهي ازمنكربهمه اينها بطور
كامل ميپردازد وتوجه دارد وبه مسلمانان توصيه مي كندكه
براجراي صحيح اين كارها نظارت دقيق داشته باشد.
4-سازمانهاي بازرسي مسائل را از مجاري قانوني تعقيب
ميكندوتنهاشكل و پرونده و محاكمه اداري و مانندآن دارد در
حاليكه دستورامربمعروف ونهي ازمنكرگاهي درشكل اندرز
ونصيحت.گاهي بصورت ملامت وسرزنش .زماني به صورت
تشويق وگاهي بصورت مجازات آشكارميگرددوازتمام كارها
ومسائل رواني وعاطفي و ايمان به خدا و مباني مذهبي و
براي اينكار كمك ميگيرد.
اين قانون درنقش هاي مختلفي ظاهر مي شود.در نقشها ي واعظوراهنماوخيرخواه ونصيحت كننده.فرمانده وقاضي
ومجازات گر.درحالي كه نقش بازرسيها دربرابرآن بسيار كم
ومحدود است.
مااميدواريم وزارت امربمعروف ونهي ازمنكر بتوانددور ازسر
وصدا و تشريفات چهره واقعي و اسلامي و انساني خود را
نشان دهد و عظمت اين قانون انقلابي و اسلامي رادرتمام
زمينه ها براي ملت ما وديگر ملت هاروشن سازد.
وبه جامعه ماچهره اي ازهرنظرمبارز ومجاهد في سبيل الله وانقلابي واسلامي و انساني ودرعين حال عاطفي و انساني ببخشدوانقلاب راستين اسلامي ما را پاسداري كند.
                                                                            .
وبلاگ معلم
MOALLEM WEBLOG

يکشنبه 19/1/1386 - 5:24
پسندیدم 0
UserName