فرهنگ سفر ......
توسط : پروازاخر

فرهنگ سفر ، فرآيندي شکل پذيرفته از کوچ – مهاجرت و يا جابه جايي پياپي آدمي در گذر سالهاست . آدمي نخست سفر را شناخت ، آنگاه تجارب مربوط به آن را در قالب فرهنگ سفر و به خصوص بهداشت سفر تدوين کرد . آنچه در سفر جلب توجه مي کند چشم اندازهاي سفر است ، که در ذهن و جان آدمی از مبدا تا مقصد همچون سريالي تلخ و شيرين نقش مي گيرد .

يکشنبه 19/1/1386 - 0:21
پسندیدم 0
UserName