پروین ...
توسط : پروازاخر

در ادب فارسي هيچ زن شاعري شهرتپروين اعتصامي (1285-1320ه. ش ) را نيافته است . شعر پروين اعتصامي از برجسته ترين نمونه هاي شعر تعليمي معاصر محسوب مي شود . در ديوان او از 248 قطعه شعر 65 شعر حالت مناظره دارد و از اين جهت نيز شعرپروين شاخص و ممتاز است .

يکشنبه 19/1/1386 - 0:19
پسندیدم 0
UserName