جزيره زيباي قشم
توسط : abdolsalhe
جزيره اي در وسط آبهاي نيلگون خليج هميشگي فارس

از روزهاي آينده از اين جزيره در زمينه جاهاي ديدني - شغل مردمان - روستاها وديگر خصوصيات بحث خواهم كرد.
شنبه 18/1/1386 - 21:57
پسندیدم 0
UserName