شعر
توسط : MAHMOUD

غلام همت آنم كه زير چرخ كبود

      زهرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد است

شنبه 18/1/1386 - 19:13
پسندیدم 0
UserName