شعري از زنده ياد عمران صلاحي
توسط : hosseinbahrami
من نوشتم از راست

تو نوشتي از چپ

وسط سطر رسيديم به هم .


                ( روحش شاد)
شنبه 18/1/1386 - 18:53
پسندیدم 0
UserName