يك زن وچند شوهر
توسط : بر ز خ
سلام
روزي در حدود چهل نفر از زنان قريش، گرد آمده و به حضور علي(ع) رسيدند، گفتند: يا علي، چرا اسلام به مردان اجازه چند زني داده، اما به زنان اجازه چند شوهري نداده است؟
آيا اين امر يك تبعيض ناروا نيست؟
علي(ع) دستور داد: ظرفهاي كوچكي از آب آوردند و هر يك از آنها را به‌دست يكي از زنان داد، سپس دستور داد همه آن ظرفها را در ظرف بزرگي كه وسط مجلس گذاشته بود خالي كنند.
دستور اطاعت شد، آنگاه فرمود: اكنون هر يك از شما دو مرتبه ظرف خود را از آب پر كنيد، اما بايد هر كدام از شما عين همان آبي كه در ظرف خود داشته بردارد.
گفتند: اين چگونه ممكن است؟ آبها با يكديگر ممزوج شده ‌اند و تشخيص آنها ممكن نيست.
علي(ع) فرمود: اگر يك زن چند شوهر داشته باشد، خواه ناخواه با همه آنها همبستر مي‌شود و بعد آبستن مي‌گردد، چگونه مي‌توان تشخيص داد كه فرزندي كه بدنيا آمده است از نسل كدام شوهر است.(نظام حقوق زن در اسلام-شهبد مطهري)
شنبه 18/1/1386 - 15:0
پسندیدم 0
UserName