من مشتعل عشق عليم چكنم
توسط : بر ز خ

سلام

من مشتعلعشقعليم  ميدونيدچراچون:

مدحت كن وبستاي كسي را كه پيمبر

بستود وثنا كردوبدو دادهمه كار

آن كيست بدين حال كه بودست وكه باشد

جز شير خدا وند جهان حيدر كرار

اين دين هدي را به مثل دايره اي دان

پيغمبرما مركز وحيدر خط پرگار

علم همه عالم به علي داد پيمبر

چون ابر بهاري كه دهد سيل به گلزار

ياعلي

شنبه 18/1/1386 - 13:25
پسندیدم 1
UserName