مي دوني زيباترين خط منحني دنيا چيه؟
توسط : goolrooz2

 مي دوني زيباترين خط منحني دنيا چيه ؟ لبخندي که بي اراده رو لبهاي يک عاشق نقش مي بنده تا در نهايت سکوت فرياد بزنه : دوستت دارم

شنبه 18/1/1386 - 12:31
پسندیدم 0
UserName