اينو يادتون باشه كه...
توسط : goolrooz2

 اينو يادتون باشه که: اگه کسي رو دوست داري لازم نيست که حتما عاشقش هم باشي! اگه عاشق کسي هستي لازم نيست که حتما بهش دلبسته بشي! اگه دلبسته کسي شدي لازم نيست که حتما دلداده يا دلباخته بشي! و اگر دلداده يا دلباخته کسي شدي بهتر که باهاش ازدواج کني! اما اگه خواستي با کسي ازدواج کني بايد حتما دلداده يا دلباخته باشي! اما اگه دلداده يا دلباخته کسي هستي بايد حتما عاشقش باشي! و اگر عاشق کسي هستي بايد حتما دوسش داشته باشي با چنان عشقی زندگی کن که حتی اگر بنا به تصادف در جهنم افتادی خود خدا تو را به بهشت بازگرداند...

شنبه 18/1/1386 - 12:29
پسندیدم 0
UserName