چنان دل كندم از دنيا...
توسط : goolrooz2

 چنان دل کندم از دنیا که شکلم شکل تنهایی ست ببین مرگ مرا در خویش که مرگ من تماشایی ست مرا در اوج می خواهی، تماشا کن تماشا کن دروغین بودم از دیروز، مرا امروز حاشا کن در این دنیا که حتی ابر نمی گرید به حال ما همه از من گریزانند، تو هم بگذر از این تنها...؟؟؟

جمعه 17/1/1386 - 20:2
پسندیدم 0
UserName