رمز بازیAGE Of Mythology
رمز بازیAGE Of Mythology

در بازی کليد Enter را فشار داده و کد های زير را وارد کنيد:

تو ضيحات Code
1000 غذا JUNK FOOD NIGHT
1000 طلا ATM OF EREBUS
1000 چوب TROJAN HORSE FOR SALE
شهاب سنگ BAWK BAWK BOOM
قدرتمند ساختن خودمان DIVINE INTERVENTION
ساختن سريع L33T SUPA H4X0R
سريع کرگدن ثروتمند شود WUV WOO
چنگال بچه TINES OF POWER
باز شدن تمام نقشه LAY OF THE LAND
پنهان کردن نقشه UNCERTAINTY AND DOUBT
ليزر O CANADA
آذرخش زدن  WRATH OF THE GODS
بسيار ميمون I WANT TEH MONKEYS!!!!!
حداکثر طرفداری کردن MOUNT OLYMPUS
خدای جديد PANDORAS BOX
شب IN DARKEST NIGHT
آب قرمز RED TIDE
نشان دادن همه حيوانات روی نقشه SET ASCENDANT
آهسته پايين آمدن CONSIDER THE INTERNET
قهرمان کوچک لشگر ISIS HEAR MY PLEA
تبديل انميس به بزغاله GOATUNHEIM
تنهايی ميتوان همه آبها را حرکت داد CHANNEL SURFING
توت دادن درختان FEAR THE FORAGE
بردن بازی THRILL OF VICTORY

جمعه 17/1/1386 - 16:0
پسندیدم 0
UserName