جملات نغز
توسط : mersedeh

 فرمانده مجرب به جای آن که پیروزی را از افراد خود بخواهد، پیروزی را در دل فرصت ها می جوید.

-         جاده هایی هستند که نمی بایستی در آن ها قدم نهاد. دشمنانی هستند که نمی بایست بر آن ها تاخت. شهرهایی که نباید بر آن ها حمله برد و زمین هایی که نباید بر سر آن ها مشاجره نمود.

-         نگاه ما به زندگی و کردار ما تعیین کننده ی حوادثی است که بر ما می گذرد.

-         نگرش ها واگیردار هستند.

جمعه 17/1/1386 - 14:46
پسندیدم 0
UserName