جملات نغز
توسط : mersedeh

خدایا چگونه زیستن را به من بیاموز چگونه مردن را خودم خواهم آموخت.(دکتر شریعتی)

جمعه 17/1/1386 - 14:18
پسندیدم 0
UserName