امكان طول عمر

امكان طول عمر
واژه امكان داراى يكى از دو معناى زير است :
1 ـ امـكـان عـقـلى : بـديـن مـعـنـا كـه وقـوع يـك امـر از نـظـر عـقـل مـانـعـى نـداشته و محال نباشد. به عنوان مثال ، تناقض ، امكان عقلى ندارد، چرا كه هستى و نـيـسـتىِ يك چيز در آن واحد قابل اجتماع نيست ؛ و نيز امكان ندارد كه عدد دو بزرگتر از عدد سه بـاشـد، زيرا لازم مى آيد كه عدد دو، در يك آن عدد دو باشد و عدد دو نباشد و آن خلاف فرض و تناقض است . بنابراين ، هر چه كه تناقض نباشد و منتهى به تناقض هم نشود، امكان عقلى دارد و طول عمر اين گونه نيست ، بنابراين امكان دارد.
2 ـ امـكـان وقـوعـى : يـعـنـى ايـن كـه چـيـزى مـحـال ذاتـى نـبـوده و از نـظـر عـقـل مـانـعـى از وقـوع آن در خـارج نـبـاشـد. بـه عـنـوان مـثـال ، سـرطـان هـر چـند تاكنون معالجه نشده است اما امكان علمى و وقوعى معالجه آن هست و امكان دارد علم بشرى در آينده به آن دست يابد.
طول عمر نيز اين گونه است ، زيرا گرچه عملى نشده و زيست شناسان نمى توانند به آسانى آن را در مورد همه افراد تجربه كنند، اما آنان در تلاشند تا عمر انسان را افزايش دهند. به چند نظريه در اين زمينه توجه كنيد:
الف ـ پروفسور اسميس استاد دانشگاه كلمبيا مى گويد:
هـمـان گـونـه كـه سـرانـجـام ديـوار صـوتـى شـكـسـتـه شـده و وسايل نقليه اى با سرعتى ما فوق صوت به وجود آمد، يك روز ديوار سن انسانى نيز شكسته خواهد شد و از آنچه تا كنون ديده ايم فراتر خواهد رفت .(151)
ب ـ گروهى از پزشكان عقيده دارند، پيرى يك نوع بيمارى است كه بر اثر تصلب شرايين و يا اختلال متابوليسم بدن پديد مى آيد و اگر ما بتوانيم از طريق تغذيه صحيح و داروهاى مؤ ثـر بـر اين عوامل پيروز شويم ، پيرى را شكست خواهيم داد و از يك عمر طولانى برخوردار مى گرديم .(152)
ج ـ روان شـناسان مى گويند: طول عمر انسان بستگى زياد به طرز تفكر و عقايد او دارد و با داشتن روحيات و عقايد سازنده و آرامبخش ، طول عمر انسان افزايش مى يابد.(153)
آزمـايـشـهـاى بـه عـمـل آمـده روى بـعـضـى از مـوجـودات نـيـز، طول عمر آنها را عملى ساخته است .
دانـشـمـندان با آزمايش روى نوعى از مگس ميوه كه عمر بسيار كوتاهى دارد، توانسته اند عمر آن را بـه نـهـصـد بـرابـر افـزايـش دهـنـد. در آزمـايـش بـه عمل آمده روى گياهى كه عمر معمولى آن دو هفته بيش نيست ، معلوم شده كه مى توان آن را تا شش ماه نگهداشت .(154)
بـنـابـرايـن ، طـول عمر انسان از ديدگاه دانش بشرى ((ممكن )) است ، مگر اينكه گفته شود چرا حـضـرت مـهـدى (عـج ) بـر دانـش بـشـرى پـيـشـى گـرفـتـه و قـبـل از ايـنـكـه عـلم ، عـوامـل طـول عـمر را كشف و عملى كند، از عمر طولانى برخوردار شده است ؟ پـاسـخ آنـكـه ايـن اولين بار نيست كه اسلام بر دانش بشرى پيشى گرفته است ؛ مگر قوانين حـيـــات بـخـــش اســـلام كــه علم روز به حكمت و راز برخى از آنها پى برده است ، قرنها پيش تـوسـط پـيـامـبـر اسـلام بـه بـشـريـت ابـلاغ نـشـد؟! بـنـابـرايـن ، اگـر مـسـاءله طول عمر حضرت مهدى (عج ) را در محدوده قوانين طبيعى بررسى و مطالعه كنيم ، بايد بگوييم ، خـداونـد دانش دستيابى به طول عمر را به آن حضرت عنايت كرده ، بگونه اى كه با استفاده از عوامل طبيعى بتواند، از عمر طولانى برخوردار شود

جمعه 17/1/1386 - 12:0
پسندیدم 0
UserName