مراتب توحيد
دانشمندان علم عقايد، (توحيد) را در چهار مرتبه خلاصه كرده اند:
1 ـ توحيد ذاتى ؛
2 ـ توحيد صفاتى ؛
3 ـ توحيد افعالى ؛
4 ـ توحيد عبادى

جمعه 17/1/1386 - 11:59
پسندیدم 0
UserName