پيامبراسلام(بنقل از مكتب اسلام)
توسط : haji bina

بسم الله الرحمن الرحيم
ميلاد پيامبر
از:مكتب اسلام
آن روز تاريكي وحشتزايي همه جا را فراگرفته بود.صدايي
جزچكاچك شمشيرها.ونعره هاي جاهلت كه افتخارات بدو
موهوم قبيله اي ونژادي رادستاويزي براي دامن زدن بآتش
جنگها قرارداده بود.وآخرين ناله كودكان بي گناهي كه زنده
زنده بخاك ميرفتند.درآن محيط شنيده نميشد.
اودرچنين محيطي چشم به جهان گشود.شايدبسياري تولد
اوراهمچون تولدهزاران كودك ديگركه درآينده مسيري جزان
مسيرننگ الودو رنگي جزهمان رنگ ننگين ان محيط انتخاب
نميكردند.ودرپاي انهمه تبهكاريهاوبيعدالتيها صحه ميگذاردند
.ميپنداشند.
اماخداچنين نمي خواست.اومامور بودعصرنويني را-بفرمان
خداوند-درتاريخ بشريت بگشايد.عصري كه نقطه عطفي در
زندگي انسانها .درتاريخ ازادي .عدالت .خداپرستي و احياي
همه فضائل انساني محسوب گردد . لذا-همانطور كه تاريخ
ميگويد-همزمان بابرخورد نخستين نگاههاي چشمان نافذ و
درخشان اين كودك با فضاي گيتي حوادثي در نقاط مختلف
جهان روي داد كه اعاز چنين عصري را نويد ميداد.
آتشكده پارس كه بعنوان مظهري ازتسليم توده هاي ناتوان
در برابر صاحبان قدرت و خشونت و سوزندگي مورد احترام
بودوساليان درازهمچنان ميسوخت ناگهان خاموش گشت و
چندين كنگره ازقصرهاي خيره كننده اي كه ميراث دورانهاي
خودكامگي ساسانيان بودوبسان سرنيزه اي درچشم همه
مردمان تشنه عدالت و برچيده شدن امتيازات غلط طبقاتي
بودند.فرورمي رفت.يكبارباصداي وحشتناكي فروريخت.
وقسمتي ازبت هايي كه نمايشگر انحطاط فكري و اخلاقي
مردم بينواو مفلوك محيط حجازبود و خانه توحيدويگانه يكتا
پرستي "كعبه"راباوجودخودآلوده ساخته بود.فروريخت.
اين حوادث به ظاهر اتفاقي شروع چنين فصلي را در تاريخ
بشريت اعلام ميداشت وآينده نشان داد كه اين كودك نوزاد
همان نجات دهنده جهان انسانيت وپيامبرعظيم الشان خدا
محمدبن عبدالله(ص)خاتم پيامبران است.
آن روز.روزهفدهم ربيع الاول53سال قبل ازهجرت بود.
ما اين روز خجسته را بهمه مسلمانان جهان صميمانه تبريك
ميگوئيم وسربلندي جوامع اسلامي رادرسايه اتحادو وحدت
و همبستگي وبكاربستن دستورات عالي آن پيشواي بزرگ
از خداوند خواهانيم.
                                                     .
وبلاگ معلم
Moallem weblog

جمعه 17/1/1386 - 9:43
پسندیدم 0
UserName